Intro

Een pleegzorgbegeleider van Youké biedt jou als pleegouder begeleiding en ondersteuning bij opvoedvragen en praktische zaken. Het is de taak van de pleegzorgbegeleider om samen met pleegouders in kaart te brengen wat de pleegouders nodig hebben om de ontwikkeling van het pleegkind te kunnen stimuleren. Als pleegouder kun je bijvoorbeeld ook behoefte hebben aan begeleiding bij het contact met de ouders.

Plan van aanpak

Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is belangrijk, net zoals de samenwerking tussen pleegouders en pleegzorgbegeleider. Met het Plan van aanpak volgen we de ontwikkeling van het pleegkind. De pleegzorgbegeleider stelt dit Plan van aanpak uiterlijk binnen vier maanden op na de plaatsing van het pleegkind in jouw gezin. In het plan leggen we doelen en afspraken vast en zorgen we er voor dat alle betrokkenen op één lijn zitten. We bespreken het Plan van aanpak minimaal één keer per jaar met alle betrokkenen in het zorgteam: het kind (12 of ouder), de ouders, de pleegouders en de plaatsende instantie. Bij de jaarlijkse evaluatie wordt in ieder geval stilgestaan bij het onderwerp ‘veilig opgroeien’. Met het oog op zorgvuldigheid gebruiken wij daarbij de ‘Checklijst Veiligheid’.

Training voor netwerkpleegouders

Als een kind pleegouders heeft uit zijn eigen omgeving, noemen wij dat ‘netwerkpleegzorg’. Netwerkpleegouder ben je bijvoorbeeld als je de opa en oma of tante van het kind bent, een buurvrouw of een vader en moeder van een vriendje bent. Je hebt al een relatie met het kind voordat het als pleegkind in jouw netwerkpleeggezin komt wonen. Je relatie met het kind verandert nu je de pleegouder van het kind bent. Om je te ondersteunen bij deze verandering, vragen we netwerkpleegouders een training te volgen. Thema’s die met je besproken worden zijn bijvoorbeeld rouw en verlies, hechting, de verschillende loyaliteiten binnen netwerkplaatsingen, seksualiteit en hoe je als pleegouder goed voor jezelf blijft zorgen.

Specifieke opvoedvragen

Ieder pleegkind is gebaat bij pleegouders die aandacht aan hem besteden, gewenst gedrag aanmoedigen en duidelijke grenzen stellen. Pleegouders kunnen behoefte hebben aan begeleiding bij de opvoeding. Daarnaast kunnen pleegouders behoefte hebben aan ondersteuning bij de specifieke opvoedvragen; bijvoorbeeld bij gedrags- en/of hechtingsproblemen, en/of een trauma. De pleegzorgbegeleider biedt pleegouders ondersteuning bij de opvoeding en kan ook andere specialisten in opgroeien van Youké inschakelen bij specifieke opvoedvragen en aanvullende hulpvragen.

Ondersteuning bij trauma

Een pleegzorgbegeleider ondersteunt pleegouders met psycho-educatie bij het opvoeden van een pleegkind met een trauma. Pleegouders leren realistische verwachtingen te hebben over het zorgen voor een getraumatiseerd pleegkind. Youké biedt pleegouders de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Pleegouders leren wat de impact is van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van getraumatiseerde pleegkinderen. Het opvoeden van een pleegkind met een trauma vraagt van pleegouders stabiliteit, doorzettingsvermogen, kunnen reflecteren, het hebben van een ‘kalm brein en een lange adem’. Lees ook het ervaringsverhaal van pleegmoeder Yvonne.

Hechter

De band tussen jou en je pleegkind is een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Bij pleegkinderen met ernstige hechtingsproblemen is het belangrijk om het kind eerst maar eens te laten landen in je pleeggezin, aanwezig te zijn, elkaar te leren kennen en in de eerste fase nog niet te veel grenzen en/of consequenties te geven. Als vast staat dat het pleegkind langer in jouw pleeggezin blijft, is het met een aanvullende beschikking van de gemeente soms mogelijk deel te nemen aan de training Hechter. Met kennis en spelvormen versterkt het inzicht van pleegouders, het begrip en de vaardigheden in de relatie met je pleegkind. Bespreek met je pleegzorgbegeleider of Hechter passende hulp is voor jullie situatie.

Pleegoudercafé

Regelmatig organiseert Youké een pleegoudercafé en themabijeenkomsten. Hier kun je andere pleegouders ontmoeten, ervaringen uitwisselen of kennis en vaardigheden opdoen. Houd de agenda in de gaten voor interessante bijeenkomsten.